Tájékoztatás a „Vállalkozó Start” Programba jelentkezés lehetőségének felfüggesztéséről. Az OFA Nonprofit Kft. „Vállalkozó Start” Programja  2020. október 16-án 0:00 órától felfüggeszti a fiatalok célcsoportja számára 2020. szeptember elsején megnyitott jelentkezési lehetőséget. A jelentkezési lehetőség felfüggesztését a nagyszámú túljelentkezés indokolja, ezért 2020. október 16-tól a „Vállalkozó Start” Program tartaléklistára sem fogad új érdeklődőket, az ezt követően benyújtott jelentkezéseket elutasítjuk.

Ön a "Vállalkozó Start I." Program aloldalán van, a Programra 2020. október 15-ig lehetett jelentkezni. Amennyiben a Vállalkozó Start II. Program iránt érdeklődik, kérjük kattintson ide, vagy a Támogatáskezelő Facebook-oldalára!

"VÁLLALKOZÓ START" PROGRAM

Részletes tájékoztató

Az OFA Nonprofit Kft. „Vállalkozó Start” Programja a 106/2020. (10.12.) ügyvezetői Határozat alapján 2020. október 16‑án 0:00 órától felfüggeszti a fiatalok célcsoportja számára 2020. szeptember elsején megnyitott, tartaléklistára történő jelentkezési lehetőséget. A jelentkezési lehetőség felfüggesztését a nagyszámú jelentkezés indokolja, ezért 2020. október 16-tól a „Vállalkozó Start” Program tartaléklistára sem fogad új érdeklődőket, az ezt követően benyújtott jelentkezéseket elutasítjuk.

1. A „Vállalkozó Start” Program célja

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válás és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Ezen cél elérésének egyik eszköze a Budapesten és Pest megyében elérhető „Vállalkozó Start” Program, melynek keretében az életképes vállalkozási ötlettel és vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok saját vállalkozásuk indításához támogatásban részesülhetnek.

2.A Programban résztvevők köre

A programba azon regisztrált álláskeresők vonhatók be, akik a programba vonáskor

 • rendelkeznek
  • vállalkozói szemlélettel, életképes vállalkozási ötlettel
  • a Közép-Magyarország régió területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
  • nem rendelkeznek más vállalkozásban többségi tulajdonnal
 • 18. életévüket betöltötték
 • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak.

A programba bevonhatók továbbá azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők is.

A programba bevontak

 • 40%-át a programba vonáskor 18-30 év közötti fiatalok alkotják, ezen belül
  • 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), akik az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanyai (NEET: Young people Not in Employment, Education or Training: Azok az inaktív, nem foglalkoztatott fiatalok, akik nem vesznek részt oktatásban, képzésben és nem minősülnek diáknak), vagy
  • 25-30 év közötti fiatalok, akik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, vagy
  • a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő 18-30 év közötti fiatalok
 • további 60%-át a programba vonáskor a 30. életévüket már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek alkotják.

A bemeneti feltételeknek megfelelő célcsoporttagok megkeresését, kiválasztását, programba vonásig történő eljuttatását Ajánlatkérő által megbízott külső Toborzásért, Kiválasztásért felelős szolgáltató végzi.

Mindösszesen 1320 leendő vállalkozó programba és vállalkozói képzésbe vonását tervezzük, melyből 528 fő 30 év alatti, további 792 fő 30. életévét betöltött álláskereső.

Amennyiben bejelentett lakcíme/tartózkodási helye, vagy induló vállalkozásának tervezett székhelye nem a Közép-Magyarország régióban van, keresse fel a  www.ginop519.hu  oldalt, ahol tájékozódhat a további régiókban támogatást nyújtó szervezetekről, és a támogatás feltételeiről.

3.A Program során támogatható vállalkozási formák

A támogatott vállalkozás jogi forma szerint a következő lehet:

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:

 • GFO 113 – korlátolt felelősségű társaság
 • GFO 117 – betéti társaság
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 • GFO 231 – egyéni vállalkozó
 • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó
 • GFO 228 – egyéni cég
 • Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)
 • GFO 231 – egyéni vállalkozó
 • GFO 117 – betéti társaság
 • A vállalkozás székhelyének Pest megyében, illetve Budapesten kell lennie.

Nem támogathatók az alábbi vállalkozások:

 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.
 • Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.
 • A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet.

4.A Program során igényelhető támogatás felhasználása

A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek:

 • Foglalkoztatás a 12 hónapig tartó támogatási időszakban. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek:
 • bérköltség (munkaviszony),
 • vállalkozói kivét,
 • KATA adózónak kifizetett jövedelem
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s adózók kivételével
 • Vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó költségek (cégalapítás, kötelező engedélyek beszerzése, eszközbeszerzés, eszközbérlés, a gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy irodabérlés, információs technológia-fejlesztés, piacra jutás támogatása, anyagbeszerzés, immateriális javak beszerzése).

Nem elszámolható költségek köre:

 • infrastrukturális javak vásárlása;
 • föld-, telek-, ingatlan vásárlás;
 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;
 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;
 • a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség;
 • jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;
 • olyan bérköltségek, melyet nem a munkáltató fizet meg, vagy azt a munkáltató visszaigényelheti (pl. apai pótszabadság, táppénz munkáltatói hozzájáruláson felüli része)
 • a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei
 • árukészlet

5.Az igényelhető támogatási összeg

∑ 4 573 800 Ft

 • A vállalkozások számára maximum 4 573 800 Ft támogatás nyújtható.
 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
 • A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a lehet (a támogatott vállalkozás 6 havi projektben elszámolható személyi jellegű költség, illetve az erre eső 40%-os átalány költség összege): maximum 2 286 900 Ft.

foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költség: 3 267 000 Ft

 • Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatók el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó.
 • KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft, maximum az alábbi jogszabály alapján a bevétel 60%‑a lehet.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel 60 % minősül jövedelemnek. Abban az esetben amennyiben a kedvezményezett nem realizál bevételt, addig jövedelme sem keletkezik. Amíg nincs jövedelme és bevétele, addig ilyen formában nem elszámolható ez a költség.

Vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó egyéb költségek (maximum 1 306 800 Ft)

A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervben tervezett, a vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a fenti, foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő támogatásban részesülhet:

 • Tájékoztatás a projekt megvalósításáról (honlap).
 • Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az üzleti terv kivételével.
 • Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
 • Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).
 • A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.
 • Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
 • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke.
 • Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).
 • Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
 • Általános vállalatirányítási tevékenység.

Az üzleti terv összeállításáig rendelkezésre bocsátjuk azt az útmutatót, amely részletesen szabályozza a vállalkozásindítás költségek tervezésének és elszámolásának módját.

6.Teljesítendő vállalások:

A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesítenie:

 • A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.
 • A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti. A támogatási időszak vége a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás kezdő időpontjától számított 12. hónap vége, ami egyben a projekt fizikai befejezési időpontjának minősül.
 • A támogatott projekt és az egy éves támogatás megkezdésének a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás kezdő napja minősül.
 • A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie.
 • A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.
 • A támogatott vállalkozásnak a projekt lezárásáról záró beszámolót kell benyújtania az OFA Nonprofit Kft. felé.
 • A projekt fenntartásáról és a kötelező vállalások teljesítéséről projekt fenntartási jelentés keretében az OFA Nonprofit Kft. felé benyújtott beszámoló az 1 éves fenntartási időszak végén.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges az OFA Nonprofit Kft. felé benyújtott kérelemben az alábbiakról, amelyet az OFA Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzés keretében ellenőriz:
  • a vállalkozás indításához, a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges-e engedély;
  • a vállalkozás TEÁOR besorolás szerinti tevékenysége(i);
  • a vállalkozás mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül-e.
  • A fent vállalások teljesítését az OFA Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti!

7.A támogatás igénylésének lépései:

A Program két egymásra épülő lépésben (komponensben) valósul meg, melyek keretében az alábbi támogatásokat nyújtjuk:

 • Első komponens – Jelentkezéstől a tervezett vállalkozás megalapításáig
 • a jelentkezők felkészültségét és motivációját vállalkozói kompetenciateszt kitöltésével, illetve személyes elbeszélgetés során mérjük
 • a programba kerülők 90 órás vállalkozói képzésen és ehhez kapcsolódó tanácsadásokon vesznek részt
 • a vállalkozói képzés során, illetve annak sikeres elvégzését követően összeállítják leendő vállalkozásuk ületi tervét, melynek támogatásáról egy bíráló bizottság dönt
 • az üzleti terv sablon innen elérhető, és excel formátumban letölthető, megtekinthető
 • az üzleti terv jóváhagyását követően a vállalkozás megalapítható
 • a támogatott vállalkozó az első egy évében mentorálásban részesül melynek keretében kiemelt segítséget kap vállalkozása jogszerű működtetéséhez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, miközben a létrejött vállalkozás működését nyomon követjük és segítjük a felmerülő problémák megoldását. komponens – Induló vállalkozás támogatása
 • Második komponens – Induló vállalkozás támogatása
 • A program második komponensének keretében az 1. komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező induló vállalkozók maximum 4.573.800 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek vállalkozásuk induló költségeik támogatása céljából.

8.A „Vállalkozó Start” Program tervezett ütemezése:

Regisztráció, a részvételi szándék jelzése: 2019. októbertől tervezetten 2020. januárig

Kompetenciamérés, személyes elbeszélgetések: 2019. decembertől; igény szerint, folyamatosan a létszámkeret erejéig.

Programba vonási szerződés megkötése, a részvételi feltételeknek történő megfelelés vizsgálata: 2020. januártól, a sikeres kompetenciamérés eredményének közlése után, de még a vállalkozói képzés megkezdése előtt!

Vállalkozói képzés és tanácsadás: a képzési csoportok tervezetten 2020. május és december között indulnak. A vállalkozói képzés és tanácsadások együttesen 3-4 hét alatt valósulnak meg, melyeken a részvétel személyesen vagy digitális felületen kötelezően előírt.

Üzleti tervek összeállítása és bírálata: a vállalkozói képzést követő 1,5-2 hónapban, 2020 júliusától

Vállalkozások megalapítása és a vissza nem térítendő támogatás igénylése: az üzleti tervek jóváhagyását követően lehet megalapítani a vállalkozást, amellyel a vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni az OFA Nonprofit Kft. online felületén 2020. októberétől.

Támogatási program megvalósítása, 50%-os támogatási előleg megérkezése a vállalkozói számlákra: 2020. októbertől.

9.Hivatkozások

„Vállalkozó Start” Program Adatkezelési tájékoztató: ide kattintva elolvasható

OFA Nonprofit Kft. Adatkezelési tájékoztató: ide kattintva letölthető

Süti (cookie) kezelési tájékoztató: ide kattintva elérhető

Kevésbé fejlett régiókban (Pest megyén és Budapesten kívül) elérhető támogatási lehetőség: www.ginop519.hu

Kompetenciamérés - kiválasztási eljárásrend:  ide kattintva letölthető

Programba vonási szerződés minta: ide kattintva letölthető

Üzleti terv sablon: ide kattintva elérhető

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) ide kattintva elérhető

Copyright © 2023 OFA© Minden jog fenntartva.